Padasjoen Vihreät

Padasjoen Luonnonlaki

 

padasjoki_logo-1.jpg

 Padasjoen Luonnonlaki

 


Padasjoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.8.1992 hyväksynyt Padasjoen kunnassa noudatettavaksi kestävän kehityksen kunnallisen peruskirjan, jota kutsutaan Luonnonlaiksi.

Keskeiset periaatteet

1 § Tällä kunnallisella peruskirjalla, jota nimitetään Luonnonlaiksi, Padasjoen kunta vastaa käytettävissään olevin keinoin siitä, että kunnassa toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita.Kestävän kehityksen tavoitteena on ihmisen toiminnan soveltaminen yhteen luonnonvarojen riittävyyden ja luonnontalouden kanssa niin, että nykypolvet voivat tyydyttää omat tarpeensa ja että samalla luodaan mahdollisuudet tulevien sukupolvien tarpeiden tyydyttämiselle.

2 §
Kunta pyrkii kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen kaikessa toiminnassaan.

3 §
Ympäristövahinkojen torjunnassa kunta pitää keskeisenä ohjeena varovaisuusperiaatteen noudattamista ja vahinkojen ennaltaehkäisyä. Vahinkojen ehkäisemisestä koituvien kustannusten maksamisessa noudatetaan aiheuttamisperiaatetta.

Luonnonlain velvoittavuus

4 §
Kunnan toimielimien, viranhaltijoiden ja kaikkien kunnan palveluksessa olevien on kunnan tehtäviä hoitaessaan noudatettava Luonnonlakia, mikäli se ei ole ristiriidassa yleisen lainsäädännön kanssa.

Luonnonlakia noudatettakoot myös kunnan asukkaat, kunnan alueella toimivat yhteisöt, muut kunnan jäsenet sekä loma-asukkaat ja kunnan alueella tilapäisesti toimivat ja oleskelevat henkilöt.

Padasjokelaiset noudattakoot Luonnonlakia toimiessaan ja liikkuessaan myös kunnan alueen ulkopuolella.

Luonto ja luonnonvarat

5 §
Luonnon, luonnonvarojen suojelun, hoidon ja käytön tavoitteena on puhdas, terve, uudistumiskykyinen ja monimuotoinen luonto.

6 §
Kunnassa tulee suojella ja hoitaa uhanalaisia kasveja ja eläimiä sekä arvokkaita luonnonkokonaisuuksia.

7 §
Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään niin, että niiden uudistumiskyky säilyy ja käyttö ei ylitä tuotosskykyä. Marjojen, sienten ja muiden luonnontuotteiden talteenottoa ja hyödyntämistä kehitetään ja monipuolistetaan.

8 §
Uusiutumattomia luonnonvaroja ja energiaa käytetään äärimmäisen säästeliäästi ja luontoa mahdollisimman vähän vaurioittaen. Uuusiutuvia luonnonvaroja suositaan ja kehitetään.

9 §
Tuotteita ja raaka-aineita ei tuhlata. Kunta huolehtii siitä, että kunnassa on hyvät mahdollisuudet jätteiden vähentämiseen, lajitteluun, kompostointiin ja kierrätykseen. Kunta pyrkii myös edistämään jäteraaka-aineiden hyväksikäyttöä.

10 §
Teollisuus, kauppa, maa- ja metsätalous sekä muu elinkeinotoiminta huolehtikoot siitä, että luonto ja muu ympäristö säilyvät mahdollisimman puhtaina ja vahingoittumattomina.

Elinympäristö

11 §
Elinympäristön suojelun, hoidon ja käytön tavoitteena on terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava ympäristö, jonka kehittämiseen jokainen voi itse vaikuttaa.

12 §
Arvokkaat kulttuurimaisemat säilytetään ja niitä hoidetaan. Taajamat rakennetaan toimiviksi, kauniiksi ja viihtyisiksi. Rakentamisessa otetaan huomioon myös maisema.

13 §
Edistetään mahdollisuuksia virkistäytyä luonnossa. Metsissä, vesillä ja muualla luonnossa liikuttaessa ei saa aiheuttaa luonnolle haittaa tai häiriötä.

14 §
Aktiivisuutta, luovuutta, henkistä kasvua sekä ihmisten välistä tasa-arvoa edistetään. Annetaan arvoa erilaisille kulttuurisille, yhteiskunnallisille, ammatillisille ja aatteellisille näkemyksille ja edistetään paikallista kulttuuria.

Ympäristötietoisuus

15 §
Jokainen tarkistakoon asenteensa, elämäntapansa ja toimintansa Luonnonlain mukaiseksi.

16 §
Luonnonlain käytännön toteuttamisessa tarvitaan luotettavaa ympäristötietoa ja siihen perustuvaa kasvatusta ja koulutusta. Kunta tuottaa ja jakaa tietoa luonosta ja sen toiminnasta sekä ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä.

Kunnan alueella toimivat yhdistykset ja muut yhteisöt jakakoot Luonnonlain toteutumista edistävää tietoa omilla toimialoillaan.

Kuntaa koskevat erityissäännökset

17 §
Kunta hoitaa jätteiden ja jäteveden käsittelyn siten, ettei luonnon sietokyky ylity.

Kunnan toiminnassa, taloudessa sekä hankkeissa arvioidaan ja otetaan huomioon ympäristövaikutukset. Kunnan hankinnnoissa otetaan huomioon hankittavien tuotteiden vaikutukset ympäristöön.

Kunta kehittää tutkimuksiin perustuvan ympäristön tilan seurantajärjestelmän, jonka tuottaman tiedon perusteella ympäristön haitallisia muutoksia voidaan seurata, ehkäistä ja vähentää.

Erimielisyydet ja epäselvyydet Luonnonlain tulkinnassa

18 §
Milloin syntyy epäselvyyksiä ja kiistoja Luonnonlain tulkitsemisessa, on tulkinnassa asetuttava pääsääntöisesti luonnon puolelle.

19 §
Tämä Luonnonlaki tulee voimaan 1.9.1992.

20 §
Kunnanvaltuusto voi muuttaa tätä Luonnonlakia ja päättää tarvittaessa Luonnonasetuksesta, jolla annetaan tarkempia ohjeita Luonnonlain toteuttamiseksi.


PADASJOKI
Kestävän kehityksen kunta
paluusoi.gif (991 bytes)

 

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä
Kirjaudu